Договір публічної оферти

СПД ФО Кириллов Сергій Олександрович який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №B02 354602 від 14.11.2006р., в подальшому – Виконавець, з одної сторони та Замовник, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

Терміни що вживаються у договорі

Замовник – фізична чи юридична особа що користується послугами Виконавця на умовах, визначених цим договором.

Програмне забезпечення – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

Інтернет-магазин – інтерактивний веб-сайт, рекламуючий товари чи послуги та приймаючий замовлення на їх придбання, пропонуючи користувачу вибір варіантів розрахунку та способу отримання замовлення і розрахункових документів.

Сервіс – доступ до програмного забезпечення, що працює на технічній інфраструктурі Виконавця та надає Замовнику можливість самостійно (або за допомогою Виконавця) створити Інтернет-магазин.

Хостинг – надання дискового простору для фізичного розміщення інформації на сервері, що постійно знаходиться в мережі Інтернет та належить Виконавцеві.

Технічна підтримка – підтримка можливості функціонування всіх технічних параметрів електронного ресурсу, актуальності хостингу та періодичне інформаційне наповнення, зміна, оновлення існуючої інформації.

Сервер – программний компонент обчислювальної системи, виконуючий сервісні (обслуговуючі) функції з наданням доступу до певних ресурсів чи послуг.

Тарифний план – перелік та обсяг послуг, які щомісячно надаються Виконавцем за певну плату.

Додаткові послуги – послуги, що не включені в конкретний тарифний план, або визначені Виконавцем як додаткові: індивідуальне (у тому числі дистанційне) навчання та (або) консультування Замовника по використанню програмного забезпечення, розробка та інтеграція (встановлення) дизайну, допомога по створенню Інтернет-магазину та внесення інформації про товар, доопрацювання шаблону, розробка модулів за спеціальними вимогами, роботи по просуванню Інтернет-магазину в мережі Інтернет тощо.

Аккаунт – обліковий запис що індивідуалізується обліковими даними, вказаними Замовником при реєстрації на веб-ресурсі Виконавця "Шопиум" (shopium.ua).

Зупинення надання послуги – штучно створена Виконавцем неможливість доступу третіх осіб та Замовника до розміщеної ним інформації та послуг Виконавця.

 1. Предмет договору

  1. Виконавець надає Замовнику згідно з обраним ним тарифним планом сервіс, хостинг, технічну підтримку, (надалі – послуги), а також інші (додаткові) послуги за бажанням Замовника за умови їх попередньої оплати.
  2. Замовник, у відповідності до умов цього договору здійснює оплату послуг Виконавця.
 2. Надання послуг та порядок їх оплати

  1. Замовник, шляхом реєстрації створює аккаунт, обирає тарифний план та додаткові послуги.
  2. Оплачені послуги надаються Замовнику Виконавцем в режимі 24 години 7 днів на тиждень.
  3. Протягом 30 днів з моменту реєстрації, послуги за обраним тарифним планом надаються Замовнику безоплатно (демонстраційний період). Протягом демонстраційного періоду додаткові послуги надаються Замовнику за умови їх попередньої оплати. В подальшому, послуги за конкретним тарифним планом та додаткові послуги надаються Виконавцем з моменту отримання їх оплати. Демонстраційний період може бути скасован на розсуд Виконавця.
  4. Обраний тарифний план може змінюватись Замовником в процесі користування сервісом шляхом заповнення відповідної форми на сервісі.
  5. Оплата послуг згідно обраного тарифного плану та додаткових послуг здійснюється Замовником за конкретний, обраний ним період на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі сформованого на веб-ресурсі Виконавця та роздрукованого Замовником рахунку.
  6. Вартість обраного Замовником тарифного плану та додаткових послуг залишається незмінною до закінчення періоду за який здійснено оплату послуг.
  7. Про введення нових тарифних планів Виконавець розміщує на веб-ресурсі відповідну інформацію не менше ніж за 5 днів до дати введення нових тарифів, а у випадку коли Замовник використовує тарифний план, вартість якого змінюється, повідомлення про зміну тарифного плану надсилається на вказану в аккаунті адресу електронної пошти Замовника не менше ніж за 15 днів до введення змін в дію.
  8. Оплата Замовником вартості послуг за зміненими тарифами свідчить про повне і безумовне акцептування оферти.
  9. У разі незгоди Замовника отримувати послуги за новими тарифами він зобов’язаний повідомити про це Виконавця протягом 5 днів з дня надсилання йому відповідного повідомлення.
  10. Відсутність оплати протягом наступного дня, починаючи з дня закінчення періоду за який здійснено оплату послуг та (або) зупинення надання послуг вважається днем отримання Виконавцем пропозиції Замовника про розірвання цього договору.
  11. Відновлення надання послуг відбувається в день отримання коштів у відповідності до п.2.5. цього договору.
  12. Виконавець має право зупинити надання послуг за цим договором у випадку відмови Замовника використовувати запропоновані йому безоплатно нові версії програмного забезпечення, розміщення Замовником неправомірної інформації та невиконання вимоги Виконавця щодо її заміни чи видалення у строк, встановлений такою вимогою на період до усунення причин, що викликали таке зупинення.
  13. У випадку відсутності оплати або не усунення причин що викликали зупинення надання послуг по закінченні 1-но місячного строку з дня отримання пропозиції про розірвання цього договору, він вважається розірваним з вини Замовника з одночасним звільненням Виконавця від всіх обов’язків та наслідків, передбачених цим договором.
  14. Умови та порядок надання послуг можуть в односторонньому порядку змінюватись Виконавцем в процесі їх надання у зв’язку зі зміню кон’юнктури ринку, встановлених державними органами правил тощо, що тягне за собою автоматичну зміну умов цього договору. Сторони домовились, що остання чинна редакція цього договору розміщується Виконавцем на сторінці http://shopium.ua/legal/offer/
  15. Зміна умов цього договору здійснюється за правилами, встановленими п.2.7. цього договору.
  16. Відсутність письмових заперечень Замовника протягом 5-ти днів з дня надсилання йому відповідного повідомлення свідчить про повне і безумовне акцептування Замовником пропозиції про зміну умов цього договору.
 3. Права та обов’язки сторін

  1. Виконавець має право:
   • вимагати усунення порушень умов цього договору;
   • вимагати своєчасного та повного надання Замовником необхідної для виконання умов цього договору інформації;
   • розширювати та удосконалювати функціональність програмного забезпечення протягом всього часу дії цього договору;
   • здійснювати резервне копіювання даних Замовника та наданої ним інформації;
   • змінювати в бік збільшення або зменшення вартість тарифних планів;
   • видаляти інформацію, розмішену Замовником у випадку її неправомірності;
  2. Виконавець зобов’язаний:
   • здійснювати системне адміністрування сервісу, забезпечувати його доступність та технічну підтримку;
   • надавати визначені цим договором послуги (виконувати роботи) своєчасно, забезпечуючи при цьому їх якість;
   • надавати Замовнику організаційну, технічну і консультативну допомогу в користуванні сервісом та Інтернет-магазином у відповідності до умов цього Договору;
   • своєчасно, не менше ніж за 12 годин інформувати Замовника про функціональні зміни сервісу, зміни порядку та умов надання послуг;
   • безоплатно усунути недоліки наданих послуг, що виникли з його вини;
  3. Замовник має право:
   • вимагати усунення порушень умов цього договору;
   • на власний розсуд вести свою господарську діяльність;
  4. Замовник зобов’язаний:
   • у відповідності до умов цього договору оплачувати послуги Виконавця;
   • забезпечити Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором;
   • не розкривати третім особам будь-які ноу-хау, технічні рішення тощо, які стали йому відомі в процесі виконання цього договору та не використовувати методів реверс-інжинірингу;
   • чітко дотримуватись вказівок Виконавця;
   • не розміщувати на веб-ресурсі Виконавця файлів вірусів та (або) інших шкідливих програм, не поширювати програми з використанням сервісу, не використовувати сервіс для інших дій в мережі Інтернет, для яких сервіс не призначений;
   • не використовувати веб-ресурс Виконавця для здійснення неправомірних дій, спам-разсилки, розміщення погроз і образ, незаконної реклами, закликів до насильницьких та інших протизаконних дій та в інший спосіб, що порушує чинне законодавство України;
   • виділити (призначити) компетентного працівника, відповідального за розміщення інформації в Інтернет-магазині;
 4. Конфідеційність

  1. Виконавець має повний доступ до бази користувачів Інтернет-магазину, клієнтської бази та іншої конфіденційної інформації Замовника, яка підлягає захисту згідно з умовами цього договору.
  2. Будь-яка інформація, передача якої оформлена в електронному, письмовому чи будь-якому іншому вигляді та віднесена обома сторонами до договору, вважається конфіденційною або секретом відповідної сторони і не підлягає розголошенню або передачі третім особам без письмової згоди іншої сторони.
  3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню конфіденційної інформації або ознайомленню з нею третіх осіб.
  4. Інформація не буде вважатися конфіденційною або секретом відповідної сторони, і сторона не буде мати ніяких зобов’язань відносно даної інформації, якщо вона задовольняє один з наступних пунктів:
   • вже відома сторонам;
   • легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення цього договору;
   • незалежно розроблена відповідною стороною, за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної або такої, яка є секретом відповідної сторони, інформації;
   • дозволена до випуску (розголошення) письмовим дозволом будь-якої із сторін;
   • розкрита на вимогу урядового органу, або якщо її розкриття вимагає Закон.
  5. Уся інформація, яка виходить від сторін у будь-якій формі згідно з цим договором, буде й залишиться виключною власністю відповідної сторони і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися або знищуватися на вимогу відповідної сторони.
  6. Кожна сторона несе відповідальність за ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого самого високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання.
  7. Кожна сторона несе відповідальність за несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації особами, які працюють або працювали на відповідну сторону за наймом, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної важливості.
  8. У разі втрати чи(або) розголошення Замовником паролю доступу до послуг, що надаються, Замовник самостійно несе ризик можливих несприятливих для нього наслідків.
 5. Відповідальність сторін і вирішення спорів

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань за цим договором відповідно до законодавства України.
  2. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.
  3. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
  4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення умов цього договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору.
  5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  7. За порушення умов конфіденційності цього договору винна сторона сплачує на користь іншої штраф у розмірі 10000 гривень.
  8. Замовник несе персональну відповідальність перед третіми особами за відповідність вимогам Закону та достовірність розміщеної ним інформації в Інтернет-магазині та зобов’язаний видаляти інформацію, стосовно розміщення якої є заперечення у Виконавця на першу вимогу останнього. В іншому випадку Виконавець має право самостійно, без додаткового попередження видалити з Інтернет-магазину розміщену Замовником інформацію або заблокувати Замовнику доступ до Інтернет-магазину до видалення ним розміщеної інформації.
 6. Форс-мажор

  1. Сторона звільняється від визначеної цим договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення умов договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
  2. Під форс-мажорними обставинами у цьому договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
  3. Під непереборною силою у цьому договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо сторін характеру, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру, лиха біологічного, техногенного походження, обставини суспільного життя, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами умов цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
  4. Під випадком у цьому договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим договором і які безпосередньо не обумовлені діями сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
  5. Не вважаються випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї сторони, що порушила цей договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього договору, відсутність у сторони, що порушила договір, необхідних коштів.
  6. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
  7. Настання випадку та обставин, які визначені у цьому Договорі, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом направлення іншій стороні відповідного письмового повідомлення.
  8. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню умов цього договору, то його виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
 7. Інші умови

  1. Цей договір є відкритою публічною пропозицією укласти угоду на запропонованих умовах.
  2. Заповнення Замовником запропонованої на веб-ресурсі Виконавця форми (заявки) чи отримання документу у спосіб, передбачений п.7.8. цього договору є підставою для початку виконання робіт, внесення інформації тощо.
  3. На вимогу Замовника цей договір, в незмінному вигляді, укладається між сторонами в письмовій формі, шляхом надсилання на вказану Замовником поштову адресу рекомендованого листа з двома примірниками цього договору, підписаного Виконавця. Замовник, отримавши, підписавши та скріпивши печаткою (за наявності) обидва примірники цього договору, повертає один оригінальний примірник Виконавцю у спосіб, аналогічний отриманню.
  4. Право власності на все створене в процесі виконання цього договору програмне забезпечення залишається у Виконавця.
  5. Питання створення та охорони об’єктів права інтелектуальної власності, що використовуються під час виконання умов цього договору вирішується Виконавцем самостійно.
  6. Нові версії програмного забезпечення, створені Виконавцем у процесі роботи Інтернет-магазину та запропоновані Замовнику безоплатно приймаються останнім без заперечень. В іншому випадку цей договір може бути достроково розірвано в порядку, визначеному п.2.13. цього договору.
  7. Виконавець забезпечує цілодобову безперебійну роботу Інтернет-магазину в частині що залежить від нього. За випадки затримок та перерв в роботі Інтернет-магазину що виникли з вини третіх осіб, внаслідок яких Замовник зазнав збитків, Виконавець відповідальності не несе.
  8. В процесі роботи Інтернет-магазину Виконавець, у випадку необхідності оновлення (відновлення) програмного забезпечення, може робити перерви в роботі Інтернет-магазину, які не повинні перевищувати 6 годин добу. Про заплановану перерву в роботі Інтернет-магазину Виконавець повідомляє Замовника не пізніше ніж за 6 годин до початку перерви шляхом надсилання Замовнику електронного листа або розміщення відповідного повідомлення на веб-ресурсі.
  9. Документи, що виходять від сторін на виконання умов цього договору можуть попередньо направлятись електронною поштою або факсимільним зв’язком з подальшою передачею стороні оригіналу відповідного документу.
  10. Зміни до цього договору набирають чинності з моменту належного оформлення сторонами відповідної додаткової угоди до цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому договорі або у чинному законодавстві України.
  11. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 8. Дія договору

  1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту отримання Замовником підтвердження реєстрації на веб-ресурсі Виконавця.
  2. Цей договір укладений на невизначений строк і діє до його розірвання сторонами. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії цього договору.
  3. Цей договір може бути розірваний за письмовою домовленістю сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
  4. Цей договір складений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою.